"Không thể kiểm tra KCN Vũng Áng"

  "Không thể kiểm tra KCN Vũng Áng"

  Đã cố không nghĩ tới những cái như Thành Đô rồi nhưng mà khó quá.

  Mình đọc một loạt 3 văn bản, gồm:

  • Nghị định 07/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
  • Nghị định 107/2005 về tổ chức và hoạt động thanh tra thủy sản
  • Nghị định 35/2009 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên môi trường.

  Hoàn toàn không có bất kỳ quy định nào nói KCN có yếu tố nước ngoài là vùng cấm mà thanh tra không được vào cả. Cũng hoàn toàn không có chỗ nào nói phải đợi Thủ tướng lập đoàn thanh tra liên ngành cả. Quyền tổ chức thanh tra đột xuất hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan Thanh tra.

  Thế pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

  Điều 2 Nghị định 107. Đối tượng của Thanh tra thủy sản:

  1. Tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản.

  2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động thủy sản tại Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó."

  Điều 2 Nghị định 35. Đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam.

  Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó."

  Rõ ràng TẤT CẢ tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam đều là đối tượng của thanh tra, CHỈ TRỪ trường hợp có ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ nào đó mà Việt Nam bị ràng buộc thì mới có ngoại lệ.

  Vậy nếu ông Vụ phó nói sai pháp luật thì cần tìm hiểu vì sao ông lại làm thế? Và cũng cần xử lý kỷ luật vì việc phát ngôn sai lầm như thế, vừa chứng tỏ năng lực thừa hành yếu kém vừa gây khủng hoảng truyền thông và mất niềm tin của công chúng. Trách nhiệm pháp lý và chính trị đầy đủ cả.

  Còn nếu ông nói đúng, thì vấn đề lớn hơn nhiều: Điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký để rồi bị ràng buộc khiến cơ quan thanh tra chuyên ngành không được chủ động hoạt động thanh tra là gì?


  Tài liệu tham khảo: