Bất tuân dân sự là hợp pháp

  Hồ Hải

  "Chia sẻ kiến thức là con đường đi đến chân thiện mỹ"

  website Sài Gòn
  Bất tuân dân sự là hợp pháp

  Hôm nay VTV đưa tin, các phái đoàn của Mỹ, Đức, Pháp và môi trường Liên Hiệp Quốc đã hưởng ứng lời kêu gọi của người dân Việt Nam đến làm việc với chính quyền Việt Nam và sẽ thực hiện khảo sát môi trường biển Việt Nam cùng với các cơ quan môi trường, hải dương học, quan trắc biển như là những cơ quan độc lập.

  Việc đánh giá sẽ lấy nước và sinh vật biển trong vòng 20 hải lý và ngoài 20 hải lý để đánh giá thiệt hại, ô nhiễm môi trường biển bắt đầu từ ngày 5/5/2016. Các yếu tố đánh giá gồm các kim loại nặng và hóa chết độc hại liên quan đến xả thải công nghiệp.

  Tôi không rõ, đây có phải là do hơn 137K chữ ký vào thỉnh nguyện thư của người Việt trên toàn cầu và cuộc tuần hành vì biển của bà con Hà Tĩnh, Quảng Bình và hai đầu đất nước Sài Gòn Hà Nội hay không? Nhưng rõ ràng những việc của chúng ta đã làm đã góp một phần không nhỏ. Nhưng chúng ta cần kiên trì và trường kỳ trong việc bảo vệ giống nòi trước thù trong giặc ngoài chứ không thể thỏa mãn được những gì đã đạt được. Xin cảm ơn tất cả hơn 137K chữ ký và những ai đã tuần hành trong tuần qua.

  Bây giờ phải là Phong trào Bất tuân Dân sự trường kỳ, kể cả tẩy chay bỏ phiếu HĐND địa phương và quốc hội sắp tới. Các bạn hãy nghĩ xem câu nói nổi tiếng của nhà lãnh đạo phong trào bất tuân dân sự Ấn Độ Mahatma Gandhi nói: "Bất tuân dân sự trở thành một nhiệm vụ thiêng liêng khi một nhà nước đã trở thành vô luật pháp và sụp đổ". Hãy đồng lòng chính vì sự sống của các bạn!