Minh bạch hay là Chết

  Minh bạch hay là Chết

  Thứ vùi chết lòng tin của công chúng xung quanh thảm họa cá chết không phải là một số bài viết có kết luận bất cẩn hay mô tả các thí nghiệm thiếu tính khoa học mà phóng viên thực hiện, vì trăm tai nghìn mắt của bạn đọc sẽ tìm ra và lọc được ngay.

  Thứ vùi chết lòng tin ấy chính là tư duy 'định hướng, tuyên truyền, kiểm soát' thông tin của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin - Truyền thông và sự tuân thủ răm rắp của gần 900 lãnh đạo tòa báo, thứ đã khiến Vũng Áng khi thì chen chúc, lúc thì vắng hoe các nhà báo.

  Hệ quả tất yếu là trên mặt báo cũng vậy, lúc thì ngập tràn, khi thì hiu hắt tin tức về Formosa, Vũng Áng và cá chết.

  Bạn đọc và công chúng sẽ băn khoăn và thắc mắc ngay: Thứ thông tin mình đang tiếp nhận từ báo chí này liệu đã được 'định hướng' - tức không còn là sự thật nữa - hay chưa?

  Thế thì ai còn tin vào báo chí nhà nước nữa?

  Và nếu báo chí nhà nước được coi là cái loa của nhà nước, thì ai còn tin vào nhà nước nữa?

  Mấy ngày vừa rồi có một câu khẩu hiệu rất hay: "Cá cần nước sạch. Dân cần minh bạch"

  Không có nước sạch thì cá chết.

  Còn không có minh bạch chưa biết dân có chết hay không, nhưng chính phủ thì chết chắc, vì dân mất lòng tin.

  Bởi không chính phủ nào tồn tại được khi đã mất hẳn lòng tin của dân chúng.

  Nghĩa là sắp tới có thể không chỉ người biểu tình, mà cả chính phủ cũng cần hô khẩu hiệu.

  Nhưng là một khẩu hiệu khác: "Minh bạch hay là Chết"