Ba cấp độ yêu chế độ Cộng Sản

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Ba cấp độ yêu chế độ Cộng Sản

  Thảo luận với những bạn yêu chế độ, mình nhận thấy có 3 cấp độ:

  1. Cấp độ 1: không nghe, không đọc, không quan tâm đến những tài liệu, thông tin, dẫn chứng KHÔNG PHẢI CỦA ĐẢNG. Cấp độ này hoàn toàn đóng chặt cái "thùng" và nấp kín trong cái "thùng". Cách duy nhất họ bảo vệ chế độ và niềm tin là phun nhổ, văng tục, mạ lị và tấn công người thảo luận thay vì phản biện vấn đề được đưa ra.

  2. Cấp độ 2: nghe và đọc những phản biện và những thông tin bên ngoài luồng chính thống của đảng một cách có định kiến. Cấp độ này nghe và đọc nhưng không phải để tìm sự thật mà tìm cách biện hộ cho những cái sai của chế độ. Cách duy nhất họ bảo vệ chế độ và niềm tin là nguỵ biện, sử dụng nửa sự thật để bảo vệ điều họ muốn tin.

  3. Cấp độ 3: nghe và đọc những phản biện và những thông tin bên ngoài luồng chính thống của đảng một cách dè dặt. Cấp độ này chịu nghe, chịu đọc nhưng hiếm khi đưa ra ý kiến cụ thể những gì họ thấy và những điều họ suy nghĩ.

  Cả ba cấp độ có các điểm chung.

  a. Nếu không thể phản biện và bào chữa cho sự thối nát và hư hoại của chế độ hiện tại, họ dùng "lịch sử" và những "chiến công" của quá khứ để bào chữa.

  b. Nếu không thể dùng "lịch sử" và những "chiến công" của quá khứ để bào chữa vì bị chứng minh và phân tích quá rõ ràng, họ dùng một câu "ở đâu cũng vậy" để bào chữa.

  c. Nếu không thể dùng "ở đâu cũng vậy" để bào chữa vì bị chứng minh và phân tích quá rõ ràng, họ chọn một trong ba:

  • Chửi rủa người đối thoại là "phản động", "bán nước" mà không cần giải thích rồi lặn mất.
  • Gán ghép, đánh tráo chế độ là "tổ quốc" để đưa đến chỗ phủ nhận hoàn toàn những phân tích và chứng minh của người đối thoại mà chính họ bế tắc và không thể phản biện.
  • Đưa ra nhận định "biết làm gì đây" và tìm về cõi "nhẫn", vác tôn giáo ra, vác chuyện "hàn gắn", "xoá bỏ hận thù" ra để đẩy vấn đề sang một phạm trù khác. Cách này cũng là cách gián tiếp công nhận những thứ hư hoại đã và đang xảy ra nhưng không dám đưa ra ý kiến xoá bỏ chế độ hư hoại mà chỉ kêu gọi "hàn gắn" và "quên" đi những thứ hư hoại.