Sinh viên kinh tế thời Việt Nam Cộng Hòa

  Nguyễn Đức Thành

  viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

  website Hà Nội, Việt Nam
  Sinh viên kinh tế thời Việt Nam Cộng Hòa

  Đọc cuốn này thấy phân tích lịch sử kinh tế Việt Nam Cộng Hoà rất chi tiết. Rồi phê phán các chính sách kinh tế và kế hoạch kinh tế rất thẳng thắn, cứng rắn. Hơn hẳn các bài phân tích kinh tế bây giờ. Nói là bài phân tích, vì sách phân tích thì bây giờ không thấy có cuốn nào.

  Thế mà đây chỉ là giáo trình Năm 3 Cử Nhân Kinh tế - Luật khoa cũ ở Sài Gòn. Tức là ngày xưa sinh viên Năm 3 họ đã học rất nghiêm túc, bài bản về những vấn đề lớn của đất nước như thế rồi. Và với một thái độ rất phê phán và trưởng thành.

  So với sinh viên năm 3 các trường kinh tế hiện nay thì như người lớn so với trẻ con.

  Đó cũng là sự khác nhau giữa có tự chủ và không có tự chủ đại học.