Chính Trị 06-01-2017

  Hãy để người dân là chính mình

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Hãy để người dân là chính mình

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới đăng đàn khuyến khích người dân đấu tranh chống tự chuyển hóa. Thiết nghĩ, ông hãy để người dân sống cuộc sống của chính mình và với những mưu cầu của chính bản thân họ. Hãy để người dân nói lên tiếng nói của chính họ, và để họ được lựa chọn con đường của chính mình.

  Người dân lập ra nhà nước không phải để họ bị buộc phải nghe theo một loại tư tưởng mà không được suy nghĩ, nói hay hành động khác đi. Vì nhân dân mới là người chủ của một đất nước.

  Cứ mãi trói buộc con người ta bằng một loại chủ thuyết và tư tưởng thì chỉ khiến con người ta dần trở nên u mê và ngày càng đần độn. Đất nước suy yếu và nhu nhược cũng từ đây mà ra.

  Chính quyền sinh ra từ nhân dân, thì hãy thực hiện ý nguyện của nhân dân, đó là để họ được mưu cầu tự do với những mong muốn không bị ngăn cấm hay hạn chế của mình. Nhà nước sinh ra để phục vụ nhân dân, chứ không phải ngược lại, bắt nhân dân phục tùng chính quyền bằng mọi giá.

  Đó chẳng khác nào hơn thời vua chúa ngày xưa, khi coi thần dân là những thân phận thấp hèn, phải tuân theo mệnh lệnh của những bậc tự coi mình là thiên tử mà thay trời hành đạo, là đại diện của những thứ tối cao và đẹp đẽ.

  Vì lẽ, chúng ta không thể mãi nói về một điều duy nhất, chúng ta không thể là những bộ đồng phục giống nhau, qua hàng thế kỷ tồn tại.

  Người dân, họ sẽ biết mình cần gì và muốn gì, lợi ích và tư tưởng của dân chúng và chính quyền không có nghĩa lúc nào cũng sẽ trùng khớp hay phải tương đồng, thậm chí sẽ có lúc khác biệt hoặc trở nên đối nghịch, đó là điều hiển nhiên như một lẽ thường tình trong quá trình vận động của một xã hội có nhận thức.