Bà Nguyễn thị Quyết Tâm, chủ tịch HDNDTP HCM hôm qua than trời như bọng. Ngân sách thành phố đột ngột bị cắt giảm, từ 23% xuống còn 18%, tính trên số phần trăm được giữ lại trên ngân sách thu vào. Điều "không công...

Câu chuyện thứ nhất: Rượu lậu Thuở trước, những năm 60 đến 80 của thế kỷ 20. Đất nước Việt Nam của chúng tôi sống và đối mặt thường trực với một chữ to tướng: Đói - đặc trưng của nền kinh tế tập trung...